Μιχαιλίδης Γιώργος ΦΒ σε γήπεδο ισχύος 99,84kW με ΦΒ της REC PE 240Wp