Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις σημαίνει ένας ευρέως διαδεδομένος χώρος εφαρμογής τεχνογνωσίας, με προδιαγραφές, μελέτες και σχεδίαση, δηλαδή με απαιτήσεις συγκεκριμένες και βασισμένες σε κανονισμούς και νομοθεσίες, όπου δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις ή μεταβολές ουσίας του αντικειμένου που διαχειρίζονται.

Η electro com παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" για τις βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνοντας τη μελέτη και κατασκευή. Η εμπειρία μας στον τομέα των ηλεκτρολογικών έργων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση και τη σωστή, αποδοτική και οικονομική λειτουργία αυτής.

Η εταιρία μας στις κατασκευές της πληρεί τις προϋποθέσεις ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας με βάση τον κανονισμό του ΕΛ.Ο.Τ. HD 384. Το έργο σας διεκπεραιώνεται από ειδικευμένο προσωπικό και παραδίδεται μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος.

Κάθε έργο μελετάται ξεχωριστά, ενώ οι μελέτες που απαιτούνται για την εκτέλεσή του έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σωστή και γρήγορη εκτέλεση του έργου, η έγκαιρη προμήθεια των πρώτων υλών και ο σωστός προγραμματισμός των συνεργείων.

Με την εφαρμογή των παραπάνω η electro com μπορεί να προσφέρει μεγάλες περιόδους εγγύησης και παράλληλα να έχει εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό βλαβών στις εγκαταστάσεις που έχει παραδώσει και συντηρεί.