Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις Θεμελιακής γείωσης

Θεμελιακή Γείωση

Τι είναι η Θεμελιακή Γείωση;  Είναι το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικέραυνου κλπ.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ Α 50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β/5-9-2006) καθίσταται πλέον υποχρεωτική η θεμελιακή γείωση σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, οι οποίες διαθέτουν Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.), ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δε διαθέτουν ειδική θεμελίωση. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών μπορεί να εφαρμόζεται η απ' ευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.

Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ το Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384  και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές.

Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ταυτόχρονα με τις εργασίες σκυροδέτησης στους πεδιλοδοκούς.

Πλεονεκτήματα Θεμελιακής Γείωσης έναντι άλλων γειώσεων

Τα πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης έναντι άλλων τύπων γειώσεων, συνοψίζονται στα εξής:

  • Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης
  • Εγκιβωτίζεται μέσα στο σκυρόδεμα και συνδέεται ηλεκτρικά με τον οπλισμό της οικοδομής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανικότερη γείωση με τη μικρότερη τιμή αντίστασης σε σχέση με άλλα είδη γείωσης
  • Ευελιξία για εγκατάσταση ΣΑΠ (Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας)
  • Εξάλειψη βηματικών τάσεων
  • Ισοδυναμικές συνδέσεις
  • Αντοχή στη διάβρωση
  • Χαμηλό κόστος

Τιμές μετρήσεων της γείωσης

Οι μετρήσιμες τιμές αντίστασης των θεμελιακών γειώσεων είναι συχνά κάτω του 1Ω, λόγω του ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η θεμελιακή γείωση εγκαθίσταται σε μεγάλο βάθος (όπου το υπέδαφος είναι αγωγιμότερο), αλλά κι επειδή η ταινία ή ο αγωγός γείωσης συνδέονται και με τον οπλισμό των συνδετήρων δοκών, των πέδιλων τοιχίων, αυξάνοντας έτσι τόσο το συνολικό μήκος όσο και τη συνολική επιφάνεια του γειωτή.

Η μέτρηση θα γίνεται με διακριβωμένο όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, κλπ.).